Father has not returned yet

Appeal regarding Missing Persons.


පියා තවමත් පැමිණ නැත

අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධ පැමිණිල්ල.


அப்பா இன்னும் திரும்பவில்லை

காணாமல் போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடு.CMP/AMP/POT/KUM/01-1
Beach Road,
Gundu madu
Pothuvill 09
05.05.2016
Dear Sir/Madam

Appeal regarding Missing Persons

On 1990.08.02 when we were at our home police and the army came and took my father Velu Subramaniam away for an inquiry on the days of ethnic disturbance in our country. He didn’t return since that day. We complained in many place it was no use. Our mother also passed away in this situation after that all four of us grew up under our aunt’s help. Our aunt worked as a labourer and brought us up.
So far no one has come forward to help us. We didn’t get any compensation. We don’t have a place to stay we are suffering a lot. Please find our father for us and try to help us in any way you can.

Thank you
Yours truly
S.GeethaCMP/AMP/POT/KUM/01-01

සුබ්‍රමනියම්-ගීතා මහත්මිය,
කඩට්කරයි වීදිය,
කුන්ඩුමඩු,
පොතුවිල් - 09.
05/05/2016

මහත්මයාණෙනි/මහත්මියනි,
අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධ පැමිණිල්ල

ඉහත ලිපිනයේ ජීවත්ව සිටින මා ලබා දෙන්නාවූ ඉල්ලීම නම්, පසුගිය කාලයේ අපගේ රටේ පැවති ජාතිවාදී අරගලය නිසා පසුගිය 1990.08.02 දින, එදින අපගේ නිවසේ සිටි වේලේ හමුදාවෙන් සහ පොලිසියෙන් පැමිණ මාගේ පියා වන වේලු සුබ්‍රමනියම් යන අය ප්‍රශ්න කිරීමට කැඳවා ගෙන ගියේය. එදින ගියාවූ මාගේ පියා මේවනතෙක් නිවසට පැමිණියේ නැත. බොහෝ අවස්ථා වල බොහෝ අයට පැමිණිලි කලද කිසිම ප්‍රතිඵලයකි ලැබුනේ නැත. මේ වාතාවරණය තුළ මවද අහිමි කරගෙන ලොකු අම්මාගේ කරුණාවෙන් අප හතරදෙනාම ජීවත් වුනෙමු. කුලී රැකියාවන් කරමින් අපව ලොකු අම්මා හදාගත්තාය.
මහත්මයාණෙනි/මහත්මියනි, මව පියා අහිමි කරගත් අපට උදව් කිරීමට මේවනතෙක් කිසිම කෙනෙක් ඉදිරිපත් වූයේ නැත. මේවනතෙක් කිසිම වන්දියක් ලැබී නැත. ස්ථිර වාසස්ථානයක් නොමැතිව අද දුක් විඳිමු. අපගේ පියාව සොයා දෙන්න. දුක් විඳින්නාවූ අපට ඔබතුමන්ලාගෙන් හැකි උපකාරයක් ලබා දෙන මෙන් යටහත්ව අයැද සිටිමි.

ස්තුතියි.
මෙයට,
විශ්වාසී,
සු. ගීතා.


CMP/AMP/POT/KUM/01

திருமதி சுப்பிரமணியம் கீதா
கடற்கரை வீதி
குண்டுமடு
பொத்துவில் 9
05.05.2016

ஐயா-அம்மணி,

காணாமல் போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடு,

மேற்படி விலாசத்தில் வசிக்கும் நான் தரும் விண்ணப்பமானது,கடந்த காலத்தில் எமதுநாட்டில் இடம்பெற்ற இன வன்முறையின் காரணமாக கடந்த 1990.08.2ம் திகதி அன்று நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருந்த வேளை இராணுவத்தினரும், பொலிசாரும் வருகை தந்துஎனது தந்தையான வேறு - சுப்பிரமணியம் என்பவரை விசாரணைக்கென அழைத்துச் சென்றனர். அன்று சென்ற எங்கள் தந்தை இன்று வரை வீடு திரும்பவில்லை. பல முறை பல பேரிடம் முறையிட்டும் எந்தப் பலனும் கிடைக்கவில்லை. இன்னிலையில் தாயையும் இழந்துபெரியம்மாவின் தயவிலேயே நாங்கள் நான்குபேரும் வளர்ந்து வந்தோம். கூலித்தொழில் செய்தே எங்களை பெரியம்மா வளர்த்தார்.

ஐயா-அம்மணி, தாய் தந்தையை இழந்த எங்களுக்குஇதுவரை உதவ எவரும் முன்வரவில்லை. இதுவரை எந்த இழப்பீடும் கிடைக்கவில்லை. உருப்படியான இருப்பிடம் இன்றி இன்று கஷ்டப்படுகின்றேன். எங்கள் தந்தையைத் தேடித் தாருங்கள். கஷ்டப்படும் எங்களுக்கு தங்களால் இயன்ற உதவியை நல்கும்படி பணிவுடன் வேண்டுகிறேன்.

நன்றி

இவ்வண்ணம்
உண்மையுள்ள
சு கீதா


A PROJECT BY


DISTRICT PARTNERS

Community Memorialization Project
186/5, 1/1 Havelock Road
Colombo 05

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License