Please help us!

Complaint regarding Missing person.


කරුණාකර අපට උදවු කරන්න!

අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධ පැමිණිල්ල.


தயவு செய்து எங்களுக்கு உதவுங்கள்!

காணாமல் போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடு.CMP/AMP/POT/INE/18-01

Karuvel Suwasekari
Barathi road
Inspector Etham
Pothuvil – 10
06.05.2016

Dear Sir/Madam
I who live in the above address appeal to you that my son Manikkam Paramasivam has gone missing from 199o since the ethnic disturbances. The army and the police came to house on 1990.06.15 took my son for an inquiry. Up to now he hasn’t returned. Even though I made several attempts to find out about him, there were no information.
Now I am a widow. and I am sick and looked after my daughter. I live with much hardship. There was help from any organization regarding my son.

Sir/Madam. I humbly ask you to provide help for my daughter and me.


CMP/AMP/POT/INE/18-01

කරුවේල් සුවසේගරි,
බාරදි වීදිය,
ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒත්තම්,
පොතුවිල් - 10.
06/05/2016

ගරු මහත්මයාණෙනි/මහත්මියනි,
අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධ පැමිණිල්ල
ඉහළ ලිපිනයට අයත්ව සිටින මා ලබා දෙන්නාවූ ඉල්ලීම නම්, මාගේ පුත්‍රයා වන මානික්කම් පරමසිවන් යන අය 1990 වර්ෂයේ ඇතිවූ ජාතිවාදී අරගලය මොහොතේ දකින්නට නොලැබුනි. එනම් පසුගිය 1990/06/15 දින, එදින අපගේ නිවස්ට පැමිණි හමුදාව සහ පොලිසිය මාගේ පුත්‍රයාව ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා රැගෙන ගියහ. අදවනතුරුත් මාගේ පුත්‍රයා නිවසට පැමිණියේ නැත. මම බොහෝ උත්සහ දැරුවද මාගේ පුත්‍රයා පිළිබඳ කිසිම තොරතුරක් දැන ගැනීමට නොහැකි විය.
දැන් මහළුව වැන්දඹුවක්ව රෝගී තත්වයක සිටින මම මාගේ වැන්දඹු දියණියගේ රැක බලා ගැනීමත් සමග බොහෝ අමාරුකම් මධ්‍යයේ ජීවත් වෙමින් සිටිමි. මාගේ පුත්‍රයා සම්බන්ධව අපට කිසිම සංවිධානයක් තුලින් කිසිමාකාර උපකාරයක් ලැබී නැත.
ඒ නිසා මහත්මයා/ මහත්මිය, බොහෝ අමාරුකම් මධ්‍යෙය් ජීවත්වන මට සහ මාගේ දියණියට, ඔබහට කළ හැකි යම් උපකාරයක් කරන මෙන් ඉතාමත් යටහත්ව අයැද සිටිමි.
ස්තුතියි.
මෙයට,
එම්. පරමේස්වරී.


CMP/AMP/POT/INE/18

கருவேல் சுவசேகரி
பாரதி வீதி
இன்ஸ்பெக்டர் ஏத்தம்
பொத்துவில் 10
06.05.2016

மதிப்புக்குரிய

ஐயா -அம்மணி,

காணாமல் போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடு,

மேற்படி விலாசத்தை வதிவிடமாக கொண்ட நான் தரும் விண்ணப்பமாவது எனது மகனான மாணிக்கம் பரமசிவன் என்பவர் 1990ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட இனக்கலவரத்தின் போது காணவில்லை. அதாவது கடந்த 1990.06.15ம் திகதி அன்று எங்கள் வீ்டடுக்குவந்த இராணுவத்தினரும் பொலிஸாரும் எனது மகனை விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றனர். இன்று வரை எனது மகன் வீடு திரும்பவில்லை. நான் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டும் எனது மகன் தொடர்பான எந்த தகவலும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.

இப்போது நான் ஒரு விதவை வயதாகி நோய்ப்பட்ட நிலையில் விதவையாகிய எனது மகளின் பராமரப்பில் வாழ்ந்து வருகின்றேன். எனது மகன் சம்பந்தமாக எங்களுக்கு Aஎந்த அமைப்பின் மூலமும் எதுவித உதவிகளும் கிடைக்கவில்லை.

எனவே, ஐயா-அம்மணி மிகவும் கஸ்ரத்துடன் வாழும் எனக்கும் எனது மகளுக்கும் தங்களால் முடிந்த உதவியை செய்யுமாறு மிகவும் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கின்றேன்.

நன்றி


A PROJECT BY


DISTRICT PARTNERS

Community Memorialization Project
186/5, 1/1 Havelock Road
Colombo 05

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License