Bodhi Tree

The children of Batugoda provide a complete guide to the village of Batugoda

බෝධි වෘක්ෂය

බටුගොඩ ගම්මානයෙහි ළමයි තම ගම්මානය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ඉදිරිපත් කරයි.

பதுகொட கிராமத்திற்கு முழுமையான வழிகாட்டலை வழங்குகிறது

Bodhi Tree
The people of our village go to the Bo tree to perform religious activities. It is not such a big place of religious worship. Each person in the village has been assigned the task of conducing religious performances at that place each day. All the people in the village come to that place on every Poyaday to conduct religious activities. A Sil Campaign was conducted at that place on Vesak poyaday. On a recent day a branch of Jaya Sri Maha Bodhi was also planted here. A Buddhist monk was fetched to conduct a Dhama sermon here in order to observe the Vesak Poya day.
All the people who live in the village participate in every religious activity with a devout mind. Mrs. M.T. Somawathi revealed some important details to us about this place. According to her, people conducted religious activities in Vilivita temple before this place was made a place of religious worship. Later a shrine room was constructed at this place in which this Bo tree which is more than 80 years old exists. People started to conduct religious activities at this place. Thirteen years have elapsed by now since the aforesaid shrine room was constructed. Sil campaigns and Bodhi poojas are conducted at this place every poyaday. After the demise of the old Bo tree, an attendant bo tree of Jaya Sri Maha Bodhi was brought to Vilvita temple and subsequently that Bodhi tree was brought to this place in a religious procession before it was planted at this place on 06th May 2016. Devotees worship this place every day conducting Bodhi poojas.

බෝධි වෘක්ෂය
අපේ ගමේ මිනිසුන් ආගමික වතාවන් සඳහා යන්නේ බෝධිය ළඟටයි. එය එතරම් විශාල ආගමික ස්ථානයක් නොවේ. එහි සෑම දිනකම පූජා පැවැත්වීම සඳහා එක් එක් පුද්ගලයාට භාර වී තිබේ. සෑම පොහෝ දිනකම සියළු දෙනා රැස්වී පූජාවක් පවත්වනු ලැබේ. වෙසක් පොහෝ දින මෙහි සීල සමසාදාන වැඩසටහනක් පැවැත්වුණි. තවද, පසුගිය දිනෙක ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ශාඛාවක් මෙහි රෝපණය කරන ලදී. තවද, වෙසක් පොහ‍ොය නිමිත්තෙන් ස්වාමීන්වහන්සේ කෙනෙකු වැඩමවා සුමධුර ධර්ම දේශනයක්ද පවත්වන ලදී. මෙම සෑම ආගමික කටයුත්තක් සඳහාම ගමේ සියළු දෙනාම සැදැහැ සිතින් සහභාගි වෙයි. මෙම ස්ථානය ගැන එම්. ටී. සෝමවතී මහත්මිය අපට පැවසුවේ මේ අයුරිනි. මෙම ස්ථානය ආගමික ස්ථානයක් ලෙස සැලකීමට පෙර ගම්වාසීන් වැඳපුදා ගැනීමට ගියේ විලිවිට විහාරස්ථානයටයි. පසුව අවුරුදු 80කට වඩා පැරණි බෝධීන් වහන්සේ නමක් මෙම ගමෙහි පිහිටා තිබූ බුදුමැදුරක් සාදා වන්දනාමාන කිරීමට අවස්ථාව සැලසී ඇත. එම බුදු මැදුර සාදා දැනට අවුරුදු 13 ක් පමණ වේ. මෙහි සෑම පොහෝ දිනකම පාහේ මෙම ස්ථානයේ සීල සමාදන් වැඩසටහන්, බෝධි පූජා ක්‍රියාත්මක වේ. පැරණි බෝධීන් වහන්සේ අපවත් වූවාට පසුව ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ පරිවාර බෝධීන් වහන්සේනමක් අනුරාධපුරයේ සිට විල්විට පන්සලට වඩම්මවා 2016 මැයි 06 වන දින විල්පිට පන්සලේ ‍සිට පෙරහැරකින් මෙහි වැඩමවා රෝපණය කරන ලදී. දැනට මෙම ස්ථානයේ බෝධීපූජා පවත්වා සැදැහැවතුන් විසින් වන්දනාමාන කරනු ලැබේ.

எமது கிராமத்து மக்கள் அங்குள்ள போதி (அரச) மரத்தை வழிபடுகின்றார்கள். அது ஒரு பாரிய வழிபாட்டுத் தலமல்ல. அங்கு ஒவ்வொரு நாளும் பூசைகளை நடத்தும் பொறுப்பு ஒவ்வொருவருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு போயா தினங்களிலும் அனைவரும் ஒன்றுகூடிப் பூசைகளை நடத்துகின்றனர். வெசாக் போயா தினத்தில் சில அனுஸ்டானங்கள் இடம் பெறுகின்றன. கடந்த நாளொன்றில் ஸ்ரீ மகா போதி மரத்தின் கிளையொன்று இங்கு நாட்டப்பட்டது. வெசாக் போயாவை முன்னிட்டுப் பிக்குமார்கள் அனுசாசனம் வழங்கினார்கள். இந்த அனைத்து சமய நிகழ்வுகளிலும் கிராம மக்கள் மிகவும் பக்தியுடன் கலந்துகொள்கின்றனர். இந்த வழிபாட்டுத் தலம் தொடர்பாகத் திருமதி. எம்.ரி.வி. சோமலத்தா எங்களுக்கு எடுத்துக் கூறினார். இந்த இடம் ஒரு வழிபாட்டுத் தலமாகக் கருதப்படுவதற்கு முன்னர் கிராமத்து மக்கள் விலிவிட்ட விஹாரைக்கே சென்றனர். பின்னர் 80 வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த போதி மரத்துக்கருகில் புத்த பெருமானை வணங்குவதற்கான வழிபாட்டுத் தலமொன்றை அமைத்தனர். அந்த வழிபாட்டுத் தலம் அமைக்கப்பட்டு 13 வருடங்கள் கடந்துள்ளன. இங்கு ஒவ்வொரு போயா நாட்களிலும் சில அனுட்டானங்களும் போதி பூஜைகளும் இடம்பெறுகின்றன. பழைய போதி மரம் பட்டுப் போனதன் பின்னர் ஜயஸ்ரீ மஹா போதி மரத்தினைச் சுற்றியுள்ள போதி மரமொன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட கிளையொன்று விலிவிட்ட விஹாரை வளவில் 2016ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 26ஆந் திகதி பெரஹரா மூலம் எடுத்து வரப்பட்டு நாட்டப்பட்டது. தற்போது இந்த இடத்தில் இந்தப் போதி மரத்துக்கான வழிபாடுகள் இடம்பெறுகின்றன.A PROJECT BY


DISTRICT PARTNERS

Community Memorialization Project
186/5, 1/1 Havelock Road
Colombo 05

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License